Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę główną!

Program komputerowy traktowany jest jako wartość niematerialna i prawna jeżeli jego nabyciu będzie towarzyszyło nabycie licencji na korzystanie z programu lub przeniesienie praw autorskich majątkowych do programu komputerowego.

Amortyzacja programów komputerowych jest możliwa gdy został on nabyty przez dany podmiot, została na niego udzielona licencja na korzystanie z danego oprogramowania, gdy nadaje się on do wykorzystania w dniu przyjęcia do użytkowania, jego okres użytkowania przewiduje się na więcej niż jeden rok, a także gdy wykorzystywany jest w prowadzonej działalności gospodarczej.

Wartość początkowa programu komputerowego to cena, za którą program został nabyty. Ceną nabycia jest kwota należna zbywcy powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone od dnia przekazania wartości niematerialnej i prawnej do jego użytkowania.

Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych, również programów komputerowych odbywa się tylko i wyłącznie metodą liniową.

Amortyzacja programów komputerowych