Kiedy przedsiębiorstwo podlega sprawozdaniu finansowemu?

Ustawa o rachunkowości wskazuje określone podmioty, które obligatoryjnie zobowiązane są do przeprowadzenia sprawozdania finansowego, które ponadto musi zostać poddane badaniu przez biegłego rewidenta. Przedsiębiorstwa, które podlegają kontroli to skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych, spółdzielcze kasy, banki krajowe, jednostki działające na