Czym jest STIR?

STIR, czyli System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej, jest układem algorytmów analizujących dostarczane obowiązkowo przez banki i SKOK-i dane finansowe dotyczące przedsiębiorców. Dzięki ustawie STIR, Szef Krajowej Administracji Skarbowej, na bieżąco będzie otrzymywał informacje o rachunkach bankowych podmiotów i wszelkich transakcjach, które

Aktywa i pasywa

Aktywa zdefiniowane są w Ustawie o rachunkowości. Zgodnie z definicją aktywa są kontrolowanymi przez jednostkę zasobami majątkowymi o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. Pasywa określane są jako źródła

Definicja czynnego żalu

Obowiązkiem przedsiębiorcy jest terminowe płacenie podatków, a także terminowe składanie deklaracji podatkowych. Czasem może zdarzyć się, że przedsiębiorca opóźni złożenie deklaracji podatkowej, co może narazić go na nieprzyjemne konsekwencje prawne. W sytuacji, kiedy przedsiębiorca spóźni się z przesłaniem deklaracji, ma

Kim jest Inkasent?

Inkasent to osoba, która zobowiązana jest do pobierania należności od płatników i wpłacenia go we właściwym terminie właściwemu organowi podatkowemu. Wysokość wynagrodzenia inkasenta ustalana jest przez radę gminy, radę powiatu oraz sejmik województwa. Inkasentom przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego