Czym jest STIR?

STIR, czyli System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej, jest układem algorytmów analizujących dostarczane obowiązkowo przez banki i SKOK-i dane finansowe dotyczące przedsiębiorców. Dzięki ustawie STIR, Szef Krajowej Administracji Skarbowej, na bieżąco będzie otrzymywał informacje o rachunkach bankowych podmiotów i wszelkich transakcjach, które

Aktywa i pasywa

Aktywa zdefiniowane są w Ustawie o rachunkowości. Zgodnie z definicją aktywa są kontrolowanymi przez jednostkę zasobami majątkowymi o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. Pasywa określane są jako źródła