Definicja czynnego żalu

Obowiązkiem przedsiębiorcy jest terminowe płacenie podatków, a także terminowe składanie deklaracji podatkowych. Czasem może zdarzyć się, że przedsiębiorca opóźni złożenie deklaracji podatkowej, co może narazić go na nieprzyjemne konsekwencje prawne. W sytuacji, kiedy przedsiębiorca spóźni się z przesłaniem deklaracji, ma

Kim jest Inkasent?

Inkasent to osoba, która zobowiązana jest do pobierania należności od płatników i wpłacenia go we właściwym terminie właściwemu organowi podatkowemu. Wysokość wynagrodzenia inkasenta ustalana jest przez radę gminy, radę powiatu oraz sejmik województwa. Inkasentom przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego