Gwarancja bankowa

Ten rodzaj gwarancji polega na tym, że rolę gwaranta przyjmuje bank. Zawarta umowa w formie pisemnej stanowi zobowiązanie banku do zapłaty beneficjentowi gwarancji kwoty maksymalnej wskazanej w gwarancji w przypadku, gdy zleceniodawca gwarancji, na którego została wystawiona, nie wywiąże się

Krótko na temat ZFŚS.

Czym jest ZFŚS? To Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, którego utworzenie jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy, w którego firmie na dzień pierwszego stycznia liczba zatrudnionych pracowników przekracza 20 osób, w przeliczeniu na pełne etaty. Do utworzenia tego Funduszu zobowiązane są również zakładu

Przedstawiciel podatkowy

Funkcję przedstawiciela podatkowego może pełnić podmiot, który spełnia szereg określonych w przepisach wymagań. Przedstawicielem podatkowym może zostać osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jest czynnym płatnikiem podatku VAT lub VAT UE. Przedstawiciel podatkowy: musi posiadać