Rozpoczynając prowadzenie księgowości pełnej konieczne jest ustalenie zakładowego planu kont.

Podstawowy podział zakładowego planu kont, dzieli konta następująco:
– konta syntetyczne, czyli konta księgi głównej,
– konta analityczne zwane również kontami pomocniczymi do kont głównych.

Konta w zakładowym planie kont powinny posiadać:
– nazwę konta oraz symbol cyfrowy,
– określenie kwoty operacji,
– podział na stronę lewą, w której dla kont aktywnych ewidencjonuje się zdarzenia zwiększające ich wartość, a dla kont pasywnych zmiany, które zmniejszają ich wartość,
– podział na stronę prawą, w której dla kont aktywnych ewidencjonuje się zmniejszenie wartości, a dla kont pasywnych wykazuje się zdarzenia, które mają charakter dodatni.

Konta księgi głównej podzielone są na 9 zespołów, oznaczonych od 0 do 8.
0 – Aktywa trwałe
1 – Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym oraz inne krótkoterminowe aktywa finansowania
2 – Rozrachunki i roszczenia
3 – Materiały i towary
4 – Koszty według rodzajów i ich rozliczenie
5 – Koszty według typu działalności i rozliczenia
6 – Rozliczenia międzyokresowe
7 – Przychody oraz koszty związane z ich osiągnięciem
8 – Kapitały własne, fundusze specjalne oraz wynik finansowy

Konta pomocnicze do kont księgi głównej z kolei pomagają dokładniej ewidencjonować posiadany majątek. Są one oznaczone trzycyfrowym symbolem konta księgi głównej oraz numerem ewidencyjnym.

Budowa i podział kont w pełnej księgowości