Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej wiąże się z poniesieniem kosztów ze strony początkującego przedsiębiorcy. Zdarza się, że koszty te są tak wysokie, że zniechęcają do podjęcia działalności gospodarczej. Z pomocą przychodzą wtedy Urzędy Pracy, które podejmują działania zmierzające do ograniczenia liczby osób bezrobotnych.

Dotacje z Urzędu Pracy może otrzymać osoba, która:

  • jest bezrobotna,
  • nie jest studentem studiów dziennych,
  • w okresie 12 miesięcy nie prowadziła działalności gospodarczej, ani nie posiadała wpisu do CEIDG,
  • nie popełniła przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w ciągu ostatnich 24 miesięcy,
  • nie odmówiła bez powodu propozycji zatrudnienia, szkolenia, stażu czy prac społecznie użytecznych,
  • nie przerwała bez ważnego powodu szkolenia, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych,
  • nie korzystała z bezzwrotnej pomocy finansowej ze środków publicznych lub z Funduszu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub założenie spółdzielni socjalnej,
  • współmałżonek osoby starającej się o dotacje nie prowadził w ciągu ostatnich 12 miesięcy działalności o takim samym profilu,
  • nie starała się o dotacje w innym Urzędzie Pracy.

Wniosek złożony przez osobę starającą się o dofinansowanie musi spełniać wymagania Urzędu Pracy. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji przedsiębiorca jest zobowiązany do założenia działalności gospodarczej w terminie ustalonym z Urzędem Pracy i prowadzenia jej przez okres 12 miesięcy.

Dotacja z Urzędu Pracy