Prócz kontroli skarbowej przedsiębiorca musi liczyć się z kontrolą ZUS, która sprawdza rzetelność i prawidłowość wywiązywania się z zadań i obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych.

Kontrola ZUS dotyczy:
-zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych,
-prawidłowości i rzetelności obliczania potrąceń, a także opłacania składek przez przedsiębiorcę,
-ustaleń uprawnień do świadczeń ZUS,
-terminowości oraz poprawności opracowanych wniosków,
-wystawienia zaświadczeń lub zgłaszania danych do celów ubezpieczeń społecznych,
-oględzin składników majątku składek zalegających z opłatą należności.

Przedsiębiorca ma obowiązek udostępnić organom kontrolującym niezbędne dokumenty i wszelkie nośniki informacji, wydać kopie dokumentów powiązanych z kontrolą, zapewnić warunki do czynności kontrolujących, udzielić informacji w zagadnieniach, które odnoszą się do kontroli, jak również przedstawić tłumaczenia dokumentacji sporządzonej w języku obcym.

Kontrola ZUS trwa nie więcej niż:
12 dni roboczych w mikro-przedsiębiorstwach,
18 dni roboczych u małych przedsiębiorców,
24 dni roboczych u średnich przedsiębiorców,
48 dni roboczych u pozostałych przedsiębiorców.

 

Jak wygląda kontrola ZUS?