Spółka komandytowa to spółka osobowa, której celem jest prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą. W takiej działalności co najmniej jeden ze wspólników to komplementariusz, który odpowiada w sposób nieograniczony za zobowiązania spółki oraz komandytariusz, którego odpowiedzialność jest ograniczona.

W formie prawnej spółki obowiązkowe jest prowadzenie pełnej księgowości. Jest to system rozbudowany, precyzyjny i sformalizowany. Ewidencjonuje wszystkie zdarzenia gospodarcze i służy do analizy i kontroli sytuacji firmy. Pełna księgowość nie jest to więc tylko obliczanie podatku, ale także pełen obraz finansów w danym przedsiębiorstwie.

Niektóre ze spółek jawnych mogą prowadzić tzw. uproszczoną księgowość. Wyjątkiem od prowadzenia pełnej rachunkowości są firmy, których suma aktywów nie przekracza 1,5 mln zł na koniec roku lub średnioroczne zatrudnienie nie przekracza 10 osób. Pozwala ona spółkom na stosowaniu szeregu ułatwień m.in w prowadzeniu ewidencji – mogą odrzucić niektóre elementy sprawozdania finansowego, a inne uprościć. Znacznie uproszczony staje się również bilans oraz rachunek zysków i strat.

Płatnikiem podatku dochodowego spółki są jej wspólnicy. Jednakże podmiot zobligowany jest do posiadania ksiąg rachunkowych. Przychody i koszty spółki komandytowej są rozdzielane pomiędzy wspólników w takim samym stopniu, w jaki mają oni udział w zyskach i stratach.

Księgowość w spółce komandytowej

Jak wygląda księgowość w spółce komandytowej?