Ustawa o rachunkowości wskazuje określone podmioty, które obligatoryjnie zobowiązane są do przeprowadzenia sprawozdania finansowego, które ponadto musi zostać poddane badaniu przez biegłego rewidenta.

Przedsiębiorstwa, które podlegają kontroli to skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych, spółdzielcze kasy, banki krajowe, jednostki działające na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi, jednostki działające na podstawie przepisów o organizacji, krajowe instytucje płatnicze, spółki akcyjne, a przede wszystkim spółki z o.o., jawne, partnerskie, komandytowe, cywilne oraz przedsiębiorstwa osób fizycznych, które w poprzednim roku zatrudniły co najmniej 50 osób, a suma aktwów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2,5 miliona euro.

Badaniu poddane muszą zostać także jednostki, które dobrowolnie wybrały bilansową metodę ustalania różnic kursowych lub prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Biegły rewident przeprowadzający ewidencje danej jednostki poddaje badaniu nie tylko strukturę i procesy zachodzące w działalności gospodarczej, ale także zwraca szczególną uwagę na politykę rachunkowości firmy. Taki dokument stanowi podstawę ujęcia operacji gospodarczych jednostki.

Kiedy przedsiębiorstwo podlega sprawozdaniu finansowemu?