Definicja kosztów określa je jako celowe i uzasadnione zużycie czynników produkcji między innymi maszyn, materiałów, zasobów oraz wartości pracy ludzkiej wyrażonej w pieniądzu.
Co ważne, do kosztów nie zalicza się zużycia spowodowanego zdarzeniami losowymi, zaniechaniami oraz kosztami związanymi z utrzymaniem niefunkcjonującego już zakładu.

Kolejno należy podkreślić, że wydatek nie zawsze jest tożsamy z kosztem. Wydatki to rozchody pieniężne niezależnie od ich celu. Koszt natomiast zawsze jest wydatkiem.

Do wydatków, które nie są kosztami możemy zaliczyć:
– rozchody środków pieniężnych, które mają charakter strat nadzwyczajnych,
– spłaty rat kapitałowych kredytów,
– wpłaty do budżetu podatków, które nie mają charakteru kosztów,
– wypłaty pożyczek i podatków.

Koszt może wystąpić w tym samym momencie co wydatek, ale także wcześniej oraz później. Pomiędzy tymi zagadnieniami występują związki przyczynowo-skutkowe.

Koszt, czy wydatek?
Tagi: