Przedsiębiorca, który w firmie prowadzi księgi rachunkowe wykazuje w bilansie majątek trwały i obrotowy, a także źródła jego finansowania nazywane pasywami.

Pasywa mają za zadanie dostarczyć informacji w jaki sposób sfinansowane zostały posiadane składniki majątku.

Według stopnia wymagalności ich podział wygląda następująco:

1.Kapitał własny – zaliczamy do niego wartości wniesione do spółki przez wspólników oraz środki, które spółka uzyskała w trakcie działalności. Nie jest jednolity, wyróżnia się dodatkowo pod względem pochodzenia pozycje:

  • kapitał podstawowy – najistotniejszy, ustalany w umowie spółki
  • kapitał zapasowy – powstaje z nadwyżki ceny nad wartością nominalną akcji lub w trakcie działalności spółki
  • kapitał z aktualizacji wyceny – rezultat przeszacowania środków trwałych i inwestycji długoterminowych
  • kapitał rezerwowy – mogą go tworzyć spółki akcyjne w celu pokrycia strat

2. Kapitał obcy – kapitał oddany do dyspozycji przedsiębiorstwa na określony czas, po którego upływie musi zostać zwrócony.

Bilans to kluczowa część sprawozdania finansowego firmy. W jego strukturze zawarty został wykaz aktywów i pasywów w określonym momencie czasu.

Pasywa – nieodłączna część każdej firmy?