Podatek rolny stanowi jedno z obowiązkowych rodzajów świadczeń, jakie opłacają przedsiębiorcy do Urzędu Skarbowego. Opodatkowaniu w tym przypadku podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych. Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne oraz prawne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które równoznacznie są właścicielami samoistnych i wieczystych gruntów, a także terenów i gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub innej jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie takiej ziemi wynika z określonej umowy lub nie posiada tytułu prawnego.

Podstawą opodatkowania jest liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków. Organem pobierającym tego typu świadczenia jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w zależności od władzy jaka panuje w mieście/wsi. Podatnik ma obowiązek opłacać w ratach świadczenie pieniężne do czasu trwania obowiązku podatkowego.

Podatek rolny – kto go musi opłacać?