Funkcję przedstawiciela podatkowego może pełnić podmiot, który spełnia szereg określonych w przepisach wymagań. Przedstawicielem podatkowym może zostać osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jest czynnym płatnikiem podatku VAT lub VAT UE. Przedstawiciel podatkowy:

  • musi posiadać siedzibę na terytorium naszego kraju,
  • przez ostatnie 24 miesiące nie może zalegać z wpłatami podatków, które stanowią dochód budżetu państwa,
  • przez ostatnie 24 miesiące nie był skazany prawomocnie za popełnienie przestępstwa skarbowego.

Przedstawiciel podatkowy zobowiązany jest do pomocy podatnikowi, który nie posiada rezydencji w państwie, w którym następuje opodatkowanie. Przedstawiciel podatkowy dokonuje w imieniu swojego mocodawcy rozliczeń należnego podatku.

Prawo ustanowienia przedstawiciela podatkowego posiadają podatnicy, którzy mają siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce pobytu na terenie państwa członkowskiego innym niż Polska.

Przedstawiciel podatkowy