Większość przedsiębiorców w Polsce rozlicza się z Urzędem Skarbowym metodą memoriałową. Oznacza to, że często muszą oni zapłacić należny podatek VAT jeszcze zanim otrzymają pieniądze od kontrahenta. Jest to bardzo niekorzystne, zwłaszcza jeśli dojdzie do sytuacji, w której kontrahent nie wywiąże się ze swoich zobowiązań i nie opłaci faktury w terminie. 

“Ulga za złe długi” co się zmieni?

Aby pomóc przedsiębiorcom, którzy znajdują się w takiej sytuacji, w systemie skarbowym funkcjonuje tzw. “ulga za złe długi”. Ulga ta polega na tym, że przedsiębiorca może skorygować podstawę opodatkowania oraz należny podatek od krajowych dostaw i usług jeśli nieściągalność wierzytelności zostanie uprawdopodobniona. 

Do tej pory taka sytuacja miała miejsce jeśli wierzytelność nie została uregulowana do 150 dni od upływu terminu jej płatności wskazanego na fakturze lub umowie. Zgodnie z nowymi przepisami okres ten będzie wynosił 90 dni. Zmiana dotknie również dłużników, oni również będą musieli dokonać korekty kwoty podatku naliczonego z tytułu niezapłaconych należności w czasie trzech miesięcy, a nie 150 dni.

Ulga za złe długi w 2019 roku